Reglement Bier inzetten in Clubverband.

 

Reglement Clubwedstrijden

´t Hopbelleke hanteert voor clubwedstrijden het onderstaande reglement. Sommige zaken zijn simpel gehouden ten opzichte van landelijke wedstrijden om het in verenigingsverband niet te "zwaar" te maken en meer bieren de kans te geven om in te zetten. Lees het regelement toch goed door als je mee wilt doen, zodat je weet op welke punten er beoordeling plaats vind en wat er aan voorbereiding verwacht wordt. Veel plezier!

Reglement Clubwedstrijden

‘t Hopbelleke.

De inzending

 1. Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door leden van ‘t-Hopbelleke als amateur bierbrouwer.
 2. Een amateur bierbrouwer is een natuurlijk persoon die amateurbier brouwt zonder daarbij commerciële doelen na te streven.
 3. Een amateurbier is een bier dat gebrouwen is door een of meerdere amateur bierbrouwers zonder dat daar accijns is over betaald.
 4. Bieren kunnen worden ingezonden in de volgende klassen:
 5. Licht smalbier: Bieren met een lichte kleur, nl. tot 30 EBC (Grolsch amber) en een begin s.g. tot en met 1059 ofwel (< 6 % alc.)
 6. Donker smalbier: Bieren met een donkere kleur (boven 30 EBC) en een begin s.g. tot en met 1059 ofwel (< 6 % alc.)
 7. Licht dikbier: Bieren met een lichte kleur (tot 30 EBC) en een begin s.g. 1060 of hoger. ofwel (> 6 % alc.)
 8. Donker dikbier: Bieren met een donkere kleur (boven 30 EBC) en een begin s.g. 1060 of hoger. ofwel (> 6 % alc.)
 9. Kloonklasse: Een bier gebrouwen naar commercieel voorbeeld, wat in bovenstaande klasse nooit een winnend bier kan opleveren. Dit bier wordt door de organisatie bepaald.
 10. Vrije klasse: Bieren die niet naar een commercieel voorbeeld zijn gebrouwen en niet in de klasse A t/m E passen
 11. Opgave voor de wedstrijd en inleveren van bieren zal tijdig worden bekend gemaakt door het bestuur of de TC.  (eventuele info@hopbelleke.com).
 12. Het inleveren van de bieren dienen voor de eerste keuring plaats te vinden, dit zal tijdig door het bestuur of de TC worden bekend gemaakt. De TC zet de bieren om in een deelnemersnummer. Tijdens het bierkeuren wordt enkel het flesnummer gevoerd zodat bieren onherkenbaar geproefd worden.
 13. De flesetiketten die tijdens de (voor)keuring op de flessen worden geplakt door de TC bevatten: Flesnummer, klasse en type
 14. Elke deelnemer mag maximaal 2 verschillende brouwsels laten meedoen tijdens een clubwedstrijd. Elk brouwsel doet binnen een specifieke klasse en type mee.
 15. Het keuren van de bieren zal uit 2 rondes bestaan, als eerste de voorkeuring, tijdens deze keuring zullen BKG geregistreerde keurders (keurmeesters genoemd) van ’t Hopbelleke de bieren keuren. Dit zal vlak voor de finale keuring plaats vinden.
 16. Maximaal 8 bieren zullen doorgaan naar de finale ronde. Tijdens de finale ronde, welke zal plaatsvinden tijdens een clubavond, zullen alle leden van ’t Hopbelleke, behalve de keurmeesters die de voorkeuring gedaan hebben, de bieren keuren.
 17. Per brouwsel worden minimaal 9 flesjes ter beschikking gesteld, deze dienen in kleine kratten (12 flessen) worden aangeleverd. Dit is voldoende voor de voorkeuring en voor de clubavond waar de finale keuring door de leden van ’t Hopbelleke plaats zal vinden.
 18. Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, dient men de namen van de brouwers te vermelden met een maximum van drie.
 19. Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door de inzender(s) zelf te zijn vervaardigd (zie ook punt 2 & 3.)
 20. Om herkenbaarheid vanwege uiterlijke kenmerken te voorkomen, dient het bier te worden ingezonden in de 30 cl standaard “eurofles”, afgesloten met een zilver- of goudkleurige kroonkurk. Het voeren van persoonlijke kenmerken, afwijkend flesformaat en niet zelf gebrouwen bieren voert tot diskwalificatie in de wedstrijd.
 21. De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn. Slijtagekenmerken op het glas gelden niet als beschadigingen.
 22. De afstand tussen bovenkant dop en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm.
 23. Het gebruik van schuimkraagbevorderende middelen, body verhogende middelen, houdbaarheids-middelen, bierpreventieven en enzymen, anders dan welke van nature aanwezig zijn in het graan, is verboden.

De keurmeester / organisatie

 1. Het is deelnemers op geen enkele wijze toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.
 2. De voorkeuring wordt uitsluitend gedaan door BKG-geregistreerde keurders (keurmeesters genoemd).
 3. Tijdens de finale ronde, op een aangegeven clubavond, zullen alle clubleden van ’t Hopbelleke, behalve de BKG-geregistreerde keurders (keurmeesters genoemd) van de voorronden, de bieren keuren.
 4. De wedstrijd organisatie is het geheel binnen de organiserende vereniging, dat op een of andere wijze uitvoerend betrokken is bij de voorbereiding en/of daadwerkelijke fysieke organisatie van de wedstrijd zelf.
 5. De wedstrijdcommissie, als opererend onderdeel van de wedstrijdorganisatie van een open wedstrijd, is gerechtigd om bij twijfel, of een aangeboden bier de status van een amateurbier heeft, dit bier uit de wedstrijd te nemen.
 6. De wedstrijd commissie, als onderdeel van de wedstrijdorganisatie van een open wedstrijd als mede de persoon welke verantwoordelijk is voor de prijsuitreiking zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd
 7. De keurmeester(s) die de voorronde beoordelen zijn uitgesloten om deel te nemen aan de wedstrijd.
 8. Het is de taak van de keurmeester om per klasse de rangorde aan te geven. Elke keurmeester keurt maximaal 15 bieren in de klassen A en B, en maximaal 10 bieren in de klassen C, D, E en V. De keurmeester vult een standaard keuringsformulier in.
 9. Indien in een bepaalde klasse het aantal inzendingen groter is dan 15, wordt deze klasse gesplitst. Het eerste te beoordelen bier wordt dan gezamenlijk gekeurd om tot hetzelfde puntenniveau te komen. Bieren worden gesplitst in groepen naar klasse, zodat bieren uit eenzelfde klasse naast elkaar geproefd worden en niet bieren uit verschillende klassen. Bij beperkte deelname in een klasse, wordt het bier in de laagste klasse als eerste geproefd en beoordeeld.
 10. Bij onvoldoende kwaliteit kunnen de keurmeesters de organisatie adviseren één of meerdere prijzen niet toe te kennen.
 11. De keuring verloopt in meerdere rondes, het is de keurmeesters en de organisatie verboden tussentijds mededelingen te doen voor de prijsuitreiking.
 12. Als een bier in de verkeerde klasse is terecht gekomen qua type of klasse, buiten de schuld van de inzender, zorgt de keurmeester/organisatie ervoor, dat deze afwijking kenbaar is in de groep met proevers en het wordt beoordeeld in de juiste klasse. De organisatie heeft de vrijheid om een bier in een andere klasse in te delen zonder overleg.
 13. Tijdens de keuring zorgt de wedstrijdorganisatie voor rust in de keuringsruimte.
 14. Het oordeel over de bieren in de finale ronde wordt gevormd door het invullen van bierkeurformulieren door alle betrokken leden. De gemiddelde score is bindend.
 15. De keuringsformulieren en de flesjes worden na de keuring overhandigd aan de deelnemers door de keurmeesters of de organisatie.
 16. Deelnemers zijn verplicht na de clubwedstrijd hun flesjes, of indien onduidelijk is welke een gelijk aantal, mee naar huis te nemen.
 17. De uitslag zal op de avond zelf bekend worden gemaakt indien dit binnen de tijd past. Indien dit niet lukt zal bekendmaking plaatsvinden bij de eerstvolgende clubavond. Tot deze officiële bekendmaking zal geen communicatie worden gevoerd over de uitslag. Daarna volgt publicatie op het publieke gedeelte van de website, samen met het recept van de betreffende deelnemer. De wedstrijdcommissie bepaalt na afloop welk recepten worden gepubliceerd.
 18. De uitslag van de wedstrijd is bindend na bekendmaking.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury als het de jurering betreft. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdorganisatie. Binnen de kleinschalige organisatie van ’t Hopbelleke zullen hier vaak geen specifieke voorzitters voor worden aangesteld. De TC behoud zich het voorrecht om tijdens de avond in onderling overleg een uitspraak te doen.
 20. De puntenberekening
 21. De rangorde per klasse wordt bepaald door de punten, zoals door de keurmeesters op het standaard keuringsformulier is aangegeven.
 22. De bepaling welk bier het best is, geschiedt op een clubavond door de leden, behalve de keurmeesters van de voorronde, door gebruik te maken van het standaard keuringsformulier.
 23. Extra Info:         -Bier klassen en Typen etc.     volgens de BKG Gids
 24. Extra Info:        - Licht of donker:   Ter bepaling welke bieren in de klasse licht en welke in de klasse donker vallen, worden hieronder enkele commerciële bieren genoemd, die de scheiding vormen tussen licht en donker. Bieren die qua kleur in het grensgebied liggen tussen licht en donker kunnen afhankelijk van het oordeel van de inzender, zowel bij de lichte als de donkere categorieën worden ingezonden. Bieren die qua kleur in het grensgebied tussen licht en donker liggen zijn: Grolsch Amber, De Koninck, Palm en Brand Imperator. Voor diegenen, die een EBC-waarde aan willen houden, wordt opgemerkt dat het grensgebied ongeveer rond 30 EBC ligt.